RODO

Szanowny Kliencie,

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić informacje, z których wynika, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie przysługują uprawnienia z tym związane.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Angel Clinic Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081, pod numerem KRS 0000574997, NIP 6772392440

2. Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer stacjonarnym 12 422 57 57 lub pisząc do nas na adres gabinet@revision.com.pl

3. Jakie dane na temat Twojej osoby przetwarzamy oraz skąd je mamy?

Przetwarzamy dane, które zostały podane podczas wypełniania ankiet osobowych pacjenta takie jak dane identyfikacyjne, adresowe
i kontaktowe. Dane te można zaktualizować lub uzupełnić podczas kontaktów z nami. Przetwarzamy również dane dotyczące kontaktu
z Państwem w celach ustalenia zabiegów lub szczegółów związanych z wizytą taki jak numer telefonu lub adres e-mail.
4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne w celu identyfikacji pacjenta oraz zabiegów które zostały wykonane w naszym gabinecie. Ponadto przetwarzamy dane kontaktowe w celu skontaktowania się w sorawach wizyt lub do celów reklamowych- informacjach o nowych zabiegach lub promocjach. Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

5. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych wpisywanych do kart pacjenta jest warunkiem koniecznym. Bez podania przez Ciebie twoich danych osobowych nie będziemy mogli wykonać zabiegu.

Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

• organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego postępowania na podstawie przepisów prawa,

• podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład firmy udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentami, obsługi zasobów informatycznych, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Możesz także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. Skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) zaś niedługo organem tym może zostać Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata.